Wates Construction


Wates_Construction_Colour_Version

 

 

Mae cwmni adeiladu preswyl Wates yn ymateb i anghenion ei gwsmeriaid drwy ddatblygu cynlluniau tai cymysg eu daliadaeth mewn partneriaeth â sefydliadau yn y sectorau cyhoeddus a phreifat.

Mae’r cwmni’n ymwneud ag adeiladu tai newydd a datblygiadau tai mewn partneriaeth, yn seiliedig ar ei ymrwymiad hirdymor i gyflenwi mwy o dai i fodloni’r angen dirfawr yn y Deyrnas Gyfunol ar hyn o bryd.

Mae mwy a mwy o awdurdodau lleol a chymdeithasau tai’n cydnabod manteision gweithio mewn partneriaeth â’r sector preifat i gyflawni eu hamcanion datblygu. Gall Wates rannu’r risg gyda’i bartneriaid ym meysydd cynllunio, adeiladu a gwerthu ar y farchnad, gan helpu i oresgyn rhwystrau rhag gwireddu cynlluniau adeiladu.

Mae Wates yn adeiladu tai a’u gwerthu i’r cyhoedd ac yn darparu tai fforddiadwy i landlordiaid cymdeithasol. Mae’n cyfrannu’n llawn fel partner, gan ddod â buddsoddiad ariannol i bob cynllun, ychwanegu gwerth i’r cwsmeriaid drwy ei wasanaethau datblygu a marchnata, ac yn rheoli’r drefn o werthu tai newydd.

Roedd 2017 yn flwyddyn fawr i Wates o ran cynlluniau preswyl yn ne Cymru. Bu’r cwmni’n gweithio mewn partneriaeth â Chyngor Caerdydd a chyflawni llawer o brosiectau mawr, a thyfodd ei staff 50%. Cyfrannodd hyn oll at dwf mewn trosiant ac elw.

Yn bwysicaf oll, cyflawnwyd y llwyddiannau sylweddol hyn gan gadw’n agos at amcanion sylfaenol y busnes:

Bu perfformiad y cwmni o ran iechyd a diogelwch yn rhagorol

Buddsoddodd Wates yn y cymunedau y bu’n gweithio ynddynt, gan ychwanegu mwy na £1.7 miliwn mewn gwerth cymdeithasol, cynnal 22 o brentisiaethau a 19 o leoliadau gwaith, a chyfrannu mwy na £75,000 at achosion da yn lleol.

Ei flaenoriaeth fwyaf yw ymrwymo i ansawdd a’r amgylchedd. Cafwyd cydnabyddiaeth o hynny drwy ennill Gwobr Aur yn y Gwobrau Adeiladwyr Ystyriol am Gam 2 o gynllun Erith Park.

Cafodd y cwmni lwyddiant mawr drwy ganolbwyntio ar gyfleoedd drwy geisiadau detholus. Llenwodd y llyfr archebion i’r dyfodol gan dyfu i £606 miliwn, ac arwain at arallgyfeirio i gyfleoedd wedi’i diogelu, gan gynnwys adeiladu, datblygu a mentrau ar y cyd â phartneriaid.

Roedd y llwyddiannau allweddol yn 2017 yn cynnwys y prosiect Daedalus gwerth £50 miliwn yn Lee-on-the-Solent, a fydd yn golygu bod Wates yn adeiladu a gwerthu dau gant o dai mewn dwy flynedd fel partner dethol Homes England.

Bu’r tîm busnes newydd hefyd yn treulio’r flwyddyn yn paratoi cais llwyddiannus ar gyfer prosiect adfywio ystadau gwerth £1 biliwn ym Mwrdeistref Havering yn Llundain, a fydd yn darparu 3,000 o dai newydd ar ddeuddeg o safleoedd. Enillodd y cwmni gontractau hefyd ar gyfer dau brosiect adeiladu ym Mwrdeistref Wandsworth yn Llundain, lle bydd yn helpu i adeiladu tai fforddiadwy newydd fel rhan o strategaeth adfywio ehangach y fwrdeistref. Mae’r prosiectau presennol a’r rhai newydd yn dangos gallu tîm Wates i weithredu fel datblygwr yn ogystal â chontractwr, a chefnogi ei bartneriaid busnes i ddarparu tai o ddaliadaeth gymysg.

Fel rhan o Bartneriaeth Cartrefi Caerdydd dechreuodd y cwmni weithio ar y pedwar safle cyntaf o ddeg, a rhoi’r tai yn y cam cyntaf ar werth yn 2018.